MISE

Služba MISE®, na základě vybudovaného souboru technologických a programových prostředků, zajišťuje zabezpečenou výměnu zdravotnických dat v prostředí internetu. Systém zajišťuje přenos libovolných dat a zpráv mezi účastníky. Data jsou při přenosu chráněna v souladu s legislativními požadavky na ochranu osobních údajů. Tato příručka popisuje klientskou část programového řešení služby, tedy uživatelský software, který slouží u jednotlivých účastníků jako komunikační program pro přenos dat touto službou.

Služba MISE je obecný nástroj pro přenášení dat, orientovaný na přenos dat ve zdravotnictví. Jedná se o komplexní systém přenosu dat, s perspektivou použití mimo jiné i jako komunikační nástroj regionálních informačních systémů.

Řešení je postaveno na přenosu zašifrovaných zpráv na bázi standardních protokolů pro elektronickou komunikaci. Pro zajištění důvěrnosti obsahu zprávy systém využívá silných kryptografických algoritmů s využitím techniky symetrického a asymetrického šifrování, identita odesilatele a integrita zpráv je zaručena elektronickým podpisem. Systém MISE respektuje legislativní požadavky ČR na ochranu citlivých dat dané zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a zákonem č.227/2000 Sb. O elektronickém podpisu.

Systém využívá certifikát elektronického podpisu, vystavený vlastní certifikační agenturou provozovanou výlučně pro účely této služby správcem systému.

MISE vytváří komunikační prostředí pro přenos libovolných dat a zpráv mezi účastníky. Mezi základní datové toky, ve kterých je služba MISE běžně využívána, patří předávání laboratorních výsledků a rentgenových nálezů praktickým a odborným lékařům, přenos nejrůznějších zdravotnických zpráv (doporučení, konziliární a propouštěcí zprávy atd.) mezi ambulantními lékaři, mezi nemocnicí a ambulantními lékaři a mezi laboratořemi navzájem.


© 2021 - JanalTom